Penghargaan Assignment Bahasa Kebangsaan Dan

 

PENGHARGAAN

Terlebih dahulu, kami ingin mengucapkan kesyukuran kepada Tuhan kerana denganlimpah dan kurnianya, kami dapat menyiapkan Kerja Kursus Bahasa Melayu 1 yang inidengan sempurna dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Kami juga inginmengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Ruziman Bin Omar selaku pensyarahBahasa Melayu 1, yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan bimbingan sertaberkongsi maklumat dalam membantu kami menyiapkan kerja kursus pendek ini.Selain itu, kami juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepadapihak Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Sarawak, Miri atas kemudahan yangtelah disediakan kepada para guru pelatih seperti kemudahan pusat sumber bagimendapatkan buku rujukan yang berkaitan dengan tugasan dan kemudahan

Wifi 

bagimemudahkan kami untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dangan kerja kursusini.Kami juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli-ahli kumpulankami atas kerjasama dan komitmen yang telah diberikan serta sepanjang kamimenyiapkan kerja kursus pendek ini.Akhir sekali, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakansekelas kerana sudi memberi tunjuk ajar dan dorongan serta berkongsi maklumat dantidak lokek dalam menyalurkan pandangan dan maklumat yang sepanjang kamimenyiapkan kerja kursus ini.

PENGHARGAANAssalamualaikumAlhamdullilah,bersyukur ke atas ilahi dengan limpahan rahmat serta nikmat masa,nyawatenaga yang dianugerahkan kepada saya dapat juga saya menyiapkan folio ini denganjayanya. Folio yang ini amat penting buat saya memandangkan perkara ini merupakansebahagian daripada kerja khusus subjek Bahasa Melayu.Sekalung penghargaan untuk guru subjek saya, En.Nasruddin Bin Dahlan kerana keranamemberikan bimbingan, dan dan tunjuk ajar kepada saya. Seterusnya, terima kasih juga kepada ibu bapa saya kerana memberikan sokongan dandorongan kepada saya sepanjang folio ini disiapkan.Jutaan terima kasih juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang banyak membantudengan memberikan tunjukajar kepada saya.. Bantuan kalian mengenai projek folio iniamat saya hargai dan tidak akan saya lupakan.Akhir sekali terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya secara langsungatau tidak langsung sepanjang projek saya dijalankan dan dibentangkanPUNCA-PUNCA KEMALANGAN JALAN RAYAMemang tidak dapat dinafikan bahawa kemalangan jalan raya saban tahun semakin meningkat dari hari ke hari. Setiap hari sama ada di kaca-kaca televisyen, di dada-dada

Categories: 1

0 Replies to “Penghargaan Assignment Bahasa Kebangsaan Dan”

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *